• 2019-2020: "Οπτική αναγνώριση ομιλίας (ΟΑΟ) Ελληνικών λέξεων με αλγορίθμους βαθιάς μηχανικής εκμάθησης", Πρόγραμμα Υποστήριξης ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές - κύκλος Β'
 • 2019-2020: "Νέες τεχνικές μεταφοράς γνώσης και ομαλοποίησης για την εκπαίδευση βαθιών τοπολογιών Συνελικτικών Νευρωνικών Δίκτυων με περιορισμένα δεδομένα", Πρόγραμμα Υποστήριξης ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές - κύκλος Β'
 • 2014-2017: "Υλοποίηση μοντέλων βιολογικών ιστών με χρήση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων δεκαδικής τάξης", Καραθεοδωρή 2013, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • 2011-2015: "Βελτίωση της Αξιοπιστίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και Συστημάτων σε Νανομετρικές Τεχνολογίες", Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ
 • 2012-2014: THALES, The “Landslide Vulnerability Model – LAVMO”, National Project
 • 2012-2014, “Cooperation 2011”, JASON: "Joint synergistic and integrated use of earth observation, navigation and communication technologies for enhanced border security"
 • 2011-2014: “Development of low-voltage companding filters and their implementation in IC form”, σε συνεργασία με Department of Electronics and Instrumentation Technology, University of Kashmir, Srinagar India
 • 2011–2014: "POSTDOCTORAL Program - Understanding of Human Actions in Groups"
 • 2011-2014, “ShipDetect: Development of small ship detectors based on polarimetric SAR data”, Contract No. 45NEWE2009, funded by the General Secretariat for Research and Technology, ESPA 2007-2013
 • 2012-2013: "BIOMETRIA - Intra-university network", a scientific network studying human biometrics, funded by the the Research Committee, University of Patras
 • 2010-2013: “Σχεδίαση αναλογικών ολοκληρωμένων φίλτρων χαμηλής τάσης τροφοδοσίας στο πεδίο του υπερβολικού ημιτόνου”, Ηράκλειτος ΙΙ– Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας
 • 2010-2013: "Herakleitos 2010: Image and Video Analysis with modern techniques of manifold Learning", funded by the European Social Fund (ESF), Operational Program for Educational and Vocational Training II (EPEAEK II)
 • 2010-2013, HERAKLEITUS II, “Person Psychophysical condition Identification using Infrared Imagery”
 • 2010-2013: HERAKLEITUS II, “Human Centered Processing and Analysis of Optical Information”
 • 2010–2013: "Σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων για το αριθμητικό σύστημα υπολοίπων", Πρόγραμμα Καραθεοδωρή 2010, Παν/μιο Πατρών
 • 06/2010-09/2010: "VIDEO-HSW - Hardware and Software architectures for processing, recognition and transmission of image and videos", research seminars funded by three companies in the Microelectronics Cluster Initiative (Corallia), IRIDA Labs, e-Conais and DIAPLOUS Ltd
 • 2009-2010: "Επικοινωνία και Έλεγχος Συσκευών Μέτρησης/Καταγραφής, με Ανεξαρτησία από το Λειτουργικό Σύστημα", ΓΓΕΤ

 

 

©2008-2016 | Department of Physics - Electronics Laboratory

University of Patras